Naam en zetel
Artikel 1

1.  De vereniging draagt de naam:
     Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”.
2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar.

Doel
Artikel 2

1.  Het doel van de vereniging is:
     de gevoelens van sympathie voor de vorst(in) en de leden van het Koninklijk Huis te bevorderen, te bundelen en te vertolken.
2.  Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
     a.  het organiseren en het houden van feestelijkheden in de meest uitgebreide zin bij gelegenheid van de viering van de verjaardag van de vorst(in) en de daarvoor in aanmerking komende leden van het Koninklijk Huis of op nationale gedenkdagen;
     b.  het organiseren en het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en een zomerfeestweek;
     c.  andere wettige middelen in de meest uitgebreid zijn, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn, zoals
          kunnen  zijn, zoals onder meer het deelnemen aan congressen van landelijke overkoepelende
          organisatie van de Oranjeverenigingen.

Duur
Artikel 3
1.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.  Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap
Artikel 4
1.  De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2.  Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
     toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
     Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.  a.  Ereleden  kunnen zijn personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
          Zij worden door de algemene vergadering met tenminste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte
          stemmen benoemt.
     b.  Erevoorzitter is de Burgemeester van Wassenaar indien hij dat ereambt, dat hem als zodanig wordt
          aangeboden, aanvaardt.
     Ereleden hebben dezelfde bevoegdheden als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot het
     betalen van contributie.
4.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
    
Artikel 5
1.  Het lidmaatschap eindigt:
     a.  door de dood van het lid;
     b.  door opzegging van het lid;
     c.  door opzegging door de vereniging;
    d.  door ontzetting.
2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij
     geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
     Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
     eerstvolgende boekjaar.
     Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
     a.  indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
     b.  binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen
          zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de
          geldelijke rechten en verplichtingen;
      c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
          rechtsvorm of tot fusie.
3.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door
     het bestuur worden gedaan:
     -  wanneer een lid daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn
         geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
     -  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor
        het lidmaatschap worden gesteld.
     De opzeggingstermijn is tenminste vier weken.
     Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst
     volgende boekjaar.
     De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
     redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
     De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
     reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze      
     benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
     opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving
     in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
     Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
     Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
     door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs
Artikel 6
1.  Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het 
     donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2.  Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale
     omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3.  Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.
     Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd, behoudens de ereleden.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1.  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, die uit
     hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2.  De bestuursleden woorden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
     De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3.  Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden
     geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
     van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4.  De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
     heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
     de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te dezen
     verstaan  de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bestuursleden
     treden af  volgens een door het bestuur op te maken rooster.
     Een volgens het rooster aftredend bestuurslid in onmiddellijk herbenoembaar.
6.  Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin
     bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin
     de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14
    zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.  Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot
     het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
     aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
    zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een van de overige
     bestuursleden. 

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12
1.  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede
     degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
     Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is
     bevoegd daarover dan  het woord te voeren.
2.  Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering.
     Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
     stem. En stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3.  Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
     voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit
     besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4.  De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5.  Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
     worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over
     zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien
     bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
     herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13
1.  De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-
     voorzitter. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.  Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
     stemming, is beslissend.
     Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
     vastgelegd voorstel.
     Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
     dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
     stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
     Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.  Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een
     door de voorzitter aangewezen persoon.
     Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke
     daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekent.

Artikel 14
1.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
     Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van
     het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
     ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vergadering en over het
     gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
     algemene ledenvergadering over.
     Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer   
     hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder
     lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2.  Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorig lid aan de algemene ledenvergadering niet
     overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
     Wetboek, dan benoemd de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die
     geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3.  Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
     inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
     bescheiden van de vereniging te geven.
4.  De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5.  Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich
     op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
     ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15
1.  Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt
     of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2.  Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur
     verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening
     van het verzoek.
     Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
     bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
     een advertentie in een plaatselijk weekblad. De verzoekers kunnen  alsdan anderen dan bestuursleden
     belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3.  De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
     stemgerechtigden op een termijn van tenminste 7 dagen.
     Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 16
1.  Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,
     waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.  Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
     statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift
     van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
     voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3.  Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een
     meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4.  De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
     Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle
     stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging  met algemene
     stemmen wordt genomen.
6.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig
     doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
     Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1.  Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
     algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.  De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor net
     batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3.  De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.  Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
     Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
     In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
     woorden “in liquidatie”.
5.  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6.  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de wettelijk
     voorgeschreven termijn. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1.  De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
     worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.  Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.  Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van
     overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
WAARVAN AKTE is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze
verklaard van de inhoud vooraf en tijdig te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon, aan mij notaris bekent, en mij
notaris ondertekent.