Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”, hierna genoemd de WOV.

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de WOV verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de WOV, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan de WOV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren
voor uw eigen administratie.
De WOV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de WOV.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig
mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ledenadministratie.
ledenadministratie@wassenaarseoranjevereniging.nl

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via de secretaris
secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl

3. Waarvoor verwerkt de WOV persoonsgegevens?
alleen persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn mogen worden verwerkt.
Indien gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk / het doel van de verwerking, dan
mag deze informatie niet gevraagd worden. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor gegevens als
geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling.

2.1 Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van de WOV, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.
Als je eenmaal relatie van de WOV bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld
om u te informeren over een nieuwe activiteit van de WOV.

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de
volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
c) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2 De WOV verwerkt de in sub 2.1
genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan,
voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u
verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over de in het kader van het
lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde
diensten, activiteiten en enquêtes;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de
lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de
overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met de WOV en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van de WOV.

3. Bewaartermijnen

3.1 De WOV verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop
hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de WOV de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de WOV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Indien van toepassing
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de WOV gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de WOV. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.
Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie ( ledenadministratie@wassenaarseoranjevereniging.nl ) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
De WOV zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de WOV uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie
(ledenadministratie@wassenaarseoranjevereniging.nl ). door de WOV zal het bezwaar
onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende
persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting
genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is,
zal door de WOV u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door de WOV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl ).
Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden
gericht aan de ledenadministratie ( ledenadministratie@wassenaarseoranjevereniging.nl).


6. Wijzigingen
Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Wassenaar, mei 2018