Onze sponsors / partners:


Ook sponsor worden?


Koninklijk Huis

Verjaardagen

 

 

 

19 januari

(1943)

Prinses Margriet 

31 januari

(1938)

Prinses Beatrix 

4 februari

(1970)

Prinses Marilène 

22 maart

(1972)

Prins Pieter Christiaan

10 april

(1975)

Prins Floris

10 april

(2007)

Prinses Ariane (3e dochter W-A en M)

17 april

(1968)

Prins Maurits

27 april

(1967)

Koning Willem-Alexander

30 april

(1939)

Mr. Pieter van Vollenhoven

17 mei

(1971)

Prinses Maxima

26 juni

(2005)

Prinses Alexia (2e dochter W-A en M)

11 oktober

(1969)

Prins Constantijn

  7 december

(2003)

Prinses Amalia (1ste dochter W-A en M)

25 december

(1969)

Prins Bernhard

     

TOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsdag

Jaarlijks wordt in Nederland Koningsdag gevierd. Koning Willem Alexander bezoekt één of twee plaatsen in het land en 27 april is uitgegroeid tot een nationale feestdag. Het lijkt alsof hier al decennia lang sprake van is, maar niets is minder waar. Een korte duik in de geschiedenis over het ontstaan van Koningsdag.

Koningin Emma

In de tijd van koningin Emma, de moeder van koningin Wilhelmina, was er nog geen sprake van een Koninginnedag of Koningsdag zoals wij die inmiddels kennen. In die tijd woonde koningin Emma tijdens de zomer op Paleis Soestdijk en was het gebruikelijk dat de bevolking van Baarn haar op haar verjaardag (2 augustus) een bloemenhulde bracht. Koningin Juliana nam deze traditie later van haar grootmoeder over.

Prinsessedag

Op 31 augustus 1889, de verjaardag van prinses Wilhelmina, werd voor het eerst Prinsessedag gevierd, de voorloper van Koninginnedag/Koningsdag. Het initiatief voor de viering werd genomen door de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken en daarmee de eenheid in eigen gelederen wilden verstevigen. De Prinsessedag kon de plaatselijke oogstfeesten vervangen, die aan het einde van de zomer werden gehouden. Na het overlijden van koning Willem III in 1890 werd de eerste echte Koninginnedag gevierd, sinds 2014 vieren we Koningsdag.

Koningin Wilhelmina

In de tijd van koningin Wilhelmina werd koninginnedag al gauw een feest voor de kinderen, omdat Koninginnedag op de laatste dag was van de traditionele schoolvakantie viel. De viering van die dag kreeg in 1902 een extra impuls nadat koningin Wilhelmina ernstig ziek was geweest. Het bericht van haar herstel werd met grote vreugde ontvangen en zorgde ervoor dat de viering van Koninginnedag een echt volksfeest werd. Overigens woonde de Koningin en haar familie op Koninginnedag geen festiviteiten bij, tenzij er een speciale reden voor was, zoals de vijftigste verjaardag van de Koningin in 1930.

Koningin Juliana

Met de inhuldiging van Juliana tot Koningin der Nederlanden werd Koninginnedag automatisch verplaatst naar 30 april en groeide het bloemendefilé uit tot een nationale manifestatie. Vanaf midden jaren '50 werd het defilé langs het bordes van Paleis Soestdijk via de televisie uitgezonden. Tijdens de regering van koningin Juliana werd het langzamerhand gebruikelijk, dat iedereen op Koninginnedag een vrije dag kreeg, waardoor 30 april een nationale feestdag werd. Dit is nu 27 april, Koningsdag geworden, waarbij de vrije dag is gebleven.

Koningin Beatrix

Ondanks het feit dat koningin Beatrix op 31 januari jarig is, werd Koninginnedagaltijd op de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana gevierd. Koningin Beatrix wilde met dit besluit een eerbetoon aan haar moeder brengen. Wel veranderde zij de viering ervan, door zelf het land in te gaan en de festiviteiten in één of twee plaatsen bij te wonen. Op die dag worden in het hele land door onder meer de plaatselijke Oranjeverenigingen feesten en evenementen georganiseerd. Het bezoek van de Koningin aan de feesten werd altijd live uitgezonden op de televisie.

Koning Willem Alexander (Willem IV)

Na de troonswisseling op 30 april 2013 wordt vanaf 2014 Koningsdag op één soortgelijke manier gevierd als ook gebruikelijk was met Koninginnedag.

 

 

Wilhelmus

 

 

Het Wilhelmus is het oudste volkslied ter wereld. Een studie van dr.A.C.den Besten (Leiden

1983) wijst uit dat het hoogst waarschijnlijk geschreven is in de zomer van 1570.

Het Wilhelmus is een Geuzenlied en is geschreven in de tijd van de Rederijkers, en is dan

ook een Rederijkersvers. Een populaire dichtvorm binnen deze literatuurstroming is het

naamdicht (of: acrostychon). Dat wil zeggen dat de eerste letters van elk couplet een naam

of woord vormen. In het geval van het Wilhelmus is dit:


Willem van Nassov

 

 

Oude versie

Nieuwe versie

Een Nieu Christelick Liedt

Een nieuw christelijk lied

 

 

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van Duytschen bloet,

ben ik, van Duitsen bloed,

Den Vaterlant getrouwe

den vaderland getrouwe

Blyf ick tot in den doot:

blijf ik tot in den dood.

Een Prince van Oraengien

Een Prinse van Oranje

Ben ick vrij onverveert,

ben ik, vrij onverveerd,

Den Coninck van Hispaengien

den Koning van Hispanje

Heb ick altijt gheeert.

heb ik altijd geëerd.

 

 

In Godes vrees te leven

In Godes vrees te leven

Heb ick altijt betracht,

heb ik altijd betracht,

Daerom ben ick verdreven

daarom ben ik verdreven,

Om Landt om Luyd ghebracht:

Om land, om luid gebracht.

Maer God sal muj regeren

Maar God zal mij regeren

Als een goet Instrument,

als een goed instrument,

Dat ick zal wederkeeren

dat ik zal wederkeren

In mijnen Regiment

in mijnen regiment.

 

 

Lydt u myn Odersaten

Lijdt u, mijn onderzaten

Die oprecht zyn van aert,

die oprecht zijt van aard,

Godt sal u niet verlaten

God zal u niet verlaten,

Al zyt ghy nu beswaert:

al zijt gij nu bezwaard.

Die vroom begheert te leven

Die vroom begeert te leven,

Bidt Godt nacht ende dach,

bidt God nacht ende dag,

Dat hy my cracht wil gheven

dat hij mij kracht zal geven,

Dat ick u helpen mach.

dat ik u helpen mag.

 

 

Lyf en goet al te samen

Lijf en goed al te samen

Heb ick u niet verschoont,

heb ik u niet verschoond,

Mijn broeders hooch van Namen

mijn broeders hoog van namen

Hebbent u oock vertoont:

hebben 't u ook vertoond:

Graef Adolff is ghebleven

Graaf Adolf is gebleven

In Vriesland in de slaech,

in Friesland in den slag,

Syn Siel int ewich Leven

zijn ziel in 't eeuwig leven

Verwacht de Jongsten dach.

verwacht den jongsten dag

 

 

 

Edel en Hooch geboren

Edel en hooggeboren,

Van Keyserlicken Stam:

van keizerlijken stam,

Een Vorst de Rijcks vercoren

een vorst des rijks verkoren,

Als een vroom Christen man,

als een vroom christenman,

Voor Godes Woort ghepreesen

voor Godes woord geprezen,

Heb ick vrij onversaecht,

heb ik, vrij onversaagd,

Als een Helt sonder vreesen

als een held zonder vreden

Mijn edel bloet ghewaecht.

mijn edel bloed gewaagd.

 

 

Mijn Schilt ende betrouwen

Mijn schild ende betrouwen

Sijt ghy, o Godt mijn Heer,

zijt gij, o God mijn Heer,

Op u soo wil ick bouwen

op u zo wil ik bouwen

Verlaet mij nimmermeer:

verlaat mij nimmermeer.

Dat ick doch vroom mag blijven

Dat ik doch vroom mag blijven,

V dienaer taller stondt,

uw dienaar t'aller stond,

Die Tyranny verdrijven,

de tirannie verdrijven

Die my mijn hert doorwondt.

die mij mijn hart doorwondt.

 

 

Van al die my beswaren,

Van al die mij bezwaren

End mijn Vervolghers zijn,

en mijn vervolgers zijn,

Mijn Godt wilt doch bewaren

mijn God, wil doch bewaren

Den trouwen dienaer dijn:

den trouwen dienaar dijn

Dat sy my niet verrasschen

dat zij mij niet verrassen

In haren boosen moet,

in hunnen bozen moed,

Haer handen niet en waschen

hun handen niet en wassen

In mij onschuldich bloet.

in mijn onschuldig bloed.

 

 

Als David moeste vluchten

Als David moeste vluchten

Voor Saul den Tyran:

voor Samuel den tiran,

Soo heb ick moeten suchten

zo heb ik moeten zuchten

Met menich Edelman:

als menig edelman.

Maer Godt heeft hem verheven

Maar God heeft hem verheven,

Vwerlost uit aldar noot,

verlost uit alder nood,

Een Coninckrijk ghegheven

een konikrijk gegeven

In Israel seer groot.

in Israël zeer groot

 

 

Na tsuere sa lick ontfanghen

Na 't zuur zal ik ontvangen

Van Godt mijn Heer dat soet,

van God mijn Heer dat zoet,

Daer na so doet verlanghen

daarna zo doet verlangen

Mijn Vorstelick ghemoet:

mijn vorstelijk gemoed:

Dat is dat ick mach sterven

dat, dat ik mag sterven

Met eeren in dat Velt,

met eren in dat veld,

Een eewich Rijck verwerven

een eeuwigrijk verwerven

Als een ghetrouwe Helt.

als een getrouwen held.

 

 

Niet doet my meer erbarmen

Niet doet mij meer erbarmen

In mijnen wederspoet,

in mijnen wederspoed

Dan dat men siet verarmen

dan dat men ziet verarmen

Des Conincks Landen goet,

des Konings landen goed.

Dat v de Spaengiaerts crencken

Dat u de Spanjaards krenken,

O Edel Neerlandt soet,

o edel Neerland zoet,

   

 

Als ick daer aen ghedencke

Als ik daaraan gedenke,

Mijn Edel hert dat bloet.

mijn edel hart dat bloedt.

 

 

Als een Prins op gheseten

Als een prins opgezeten

Met mijner Heyres cracht,

met mijner heires-kracht,

Van de Tyran vermeten

van den tiran vermeten

Heb ick den Slach verwacht,

heb ik den slag verwacht,

Die by Maestricht begraven

die, bij Maastricht begraven,

Bevreesde mijn ghewelt,

bevreesde mijn geweld;

Mijn ruyters sach men draven

mijn ruiters zag men draven

Seer moedich door dat Velt.

zeer moedig door dat veld.

 

 

Soo het den wille des Heeren

Zo het de wil des Heren

Op die tyt had gheweest,

op dien tijd had geweest,

Had ick gheern willen keeren

had ik geern willen keren

Van v dit swaer tempeest:

van u dit zwaar tempeest.

Maer de Heer van hier boven

Maar de Heer van hierboven,

Die alle dinck regeert.

die alle ding regeert,

Diemen altijd moet loven

die men altijd moet loven,

En heeftet niet begheert.

en heeft het niet begeerd.

 

 

Seer Prinslick was ghedreven

Zeer Christelijk was gedreven

Mijn Princelick ghemoet,

mijn prinselijk gemoed,

Stantvastich is ghebleven

standvastig is gebleven

Mijn hert in teghenspoet,

mijn hart in tegenspoed.

Den Heer heb ick ghebeden

Den Heer heb ik gebeden

Van mijnes herten gront,

uit mijnesd harten grond,

Dat hy mijn saeck wil reden,

dat Hij mijn zaak wil redden,

Mijn onschult doen bekant.

mijn onschuld maken kond.

 

 

Oorlof mijn arm Schapen

Oorlof, mijn arme schapen

Die zijt in grooten noot,

die zijt in groten nood,

V Herder sal niet slapen

uw herder zal niet slapen,

Al zijt ghy nu verstroyt:

al zijt gij nu verstrooid.

Tot Godt wilt v begheven,

Tot God wilt u begeven,

Syn heylsam Woort neemt aen,

zijn heilzaam woord neemt aan,

Als vrome Cristen leven,

als vrome christen leven,

Tsal hier haest zijn ghedaen.

't zal hier haast zijn gedaan.

 

 

Voor Godt wil ick belijden

Voor God wil ik beleiden

End zijner grooter Macht,

en zijner groten macht,

Dat ick tot gheenen tijden

dat ik tot genen tijden

Den Coninck heb veracht:

den Koning heb veracht,

Dan dat ick Godt den Heere

dan dat ik God den Heere,

Der hoochster Maiesteyt,

der hoogsten Majesteit,

Heb moeten obedieren,

heb moeten obediëren

Inder gherechticheyt.

in der gerechtigheid.

 

 

 

 

 

Meer uitgebreide informatie op:

TOP

www.wilhelmus.nl

   

 

Bijzondere gebeurteissen

 

 

 

02 februari

2002

huwelijk Prins Willem Alexander en Prinses Maxima

06 oktober

2002

overlijden Prins Claus

07 december

2003

geboorte Prinses Catharina Amalia

20 maart

2004

overlijden Prinses Juliana

1 december

2004

overlijden Prins Bernhard

26 juni

2005

geboorte Prinses Alexia

10 april

2007

geboorte Prinses Ariane

30 april 2013 troonswisseling Koningin Beatrix - Koning Willem Alexander
12 augustus 2013 overlijden Prins Friso
     

 

 

 

TOP